Starditoetuse määrus  alates 21.11.2016

Starditoetust on võimalik taotleda kuni 15 000 eurot
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, omafinantseering vähemalt 20%.

Starditoetust on võimalik kasutada:
* materiaalse põhivara soetamiseks, k.a. kapitalirendi abil soetamiseks. Materiaalse põhivara üksikeseme maksumuseks peab olema vähemalt 100 eurot ja kasutusiga vähemalt 3 aastat,
* turundustegevuste läbiviimiseks turundusplaani alusel,
* rakendustarkvara, v.a. kontoritarkvara, soetamiseks ja arendamiseks,
* tegevuse elluviimiseks vajaliku personalikulu katmiseks, kuni 50% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest.

Taotluste esitamine EASi e-teeninduses

Tegevusvaldkonnad, mille projekte ei toetata:

1) Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
2) Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete töötlemine ja turustamine VTA määruse artikli 1 lõike 1 punktis c sätestatud juhtudel;
3) kalandus- ja vesiviljelus vastavalt VTA määruse artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatule;
4) põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008 jagu A) ning kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK jagu C 102);
5) müügi vahendamine, hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008 jagu G), välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont;
6) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008 jagu L);
7) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 120);
8) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008 jagu R 920);
9) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008 jagu K);
10) juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008 jagu M 69), peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine (EMTAK 2008 jagu M 70), reklaamindus (ka on-line reklaamindus) ja turu-uuringud (EMTAK 2008 jagu M 73);
11) rentimine ja kasutusrent ning ajutise tööjõu rent (EMTAK 2008 jagu N 77 ja EMTAK 2008 jagu N 782).
 

 Lisaks ei kvalifitseeru taotlejaks:

* 24 kuud ja vanemad ettevõtted
* Ettevõtted, milles teine juriidiline isik omab 25%-st suuremat osalust
* Ettevõtted, mille müügitulu eelmisel aastal oli 80 000 eurot või rohkem
* Ettevõtted, mille bilansimaht eelmise aasta lõpul oli 80 000 eurot või rohkem
* Ettevõtted, millel on 10 või rohkem töötajat
* Ettevõtted, mille osanikud on saanud Töötukassalt samas tegevusvaldkonnas EvAT
* Ettevõtted, mis ei loo vähemalt 2 töökohta 2 aastaks 
* Mitte-eksportijad või liiga vähe eksportijad, kelle tegevuskoht on: Tartu, Tallinn, Saue ja Maardu linn, Harku, Saue, Saku, Kiili, Rae, Jõelähtme ja Viimsi vald. Eksport peab moodustama vähemalt 10% kogu majandusaasta käibest projekti lõppemise aastale järgneval teisel majandusaastal. 

* Kes ei planeeri müügitulu kasvuks projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemise aastale järgneval kahel majandusaastal vähemalt 20% iga majandusaasta kohta, jõudes teise majandusaasta lõpuks müügituluni vähemalt 80 000 eurot 
* Kes ei planeeri toetuse saamise aastale järgneval kolmandal majandusaastal müügitulu vähemalt 125 000 eurot 
* Kes ei planeeri kasumit
* Kes planeerib subsideerimist osanike isiklikest vahenditest, mis muudavad kulud turuhinnast oluliselt odavamaks
  
* Ettevõtted, mille osanik omab või on omanud suuremat kui 32%-list osalust äriühingus või olnud füüsilisest isikust ettevõtja, mis on või on olnud käibemaksukohustuslane
* Ettevõtted, mille osanikud on taotluse esitamisele eelneva 12 kuu jooksul omanud või omavad osalust samas tegevusvaldkonnas tegutsevas ettevõtjas ega tegutse (FIE-na?) taotlejaga samas tegevusvaldkonnas
* Ettevõtted, mille juhatuse liikmed omavad osalust taotluse esitamise hetkel taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas teises ettevõtjas
* Ettevõtted, mille juhatuse liikmed on 12 kuu jooksul omanud osalust samas tegevusvaldkonnas tegutsevas teises ettevõtjas ning taotluse esitamise hetkel kuuluvad juhatuse koosseisu taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas teises ettevõtjas
* Ettevõtted, mis planeerivad eelnõustamise ja taotlemise jooksul osanikke ja/või juhatuse liikmeid muuta

Äriplaan esitatakse kõigepealt maakondlikule arenduskeskusele või Tallinna Ettevõtlusametile eelnõustamiseks/eelhindamiseks. Eelhinnagu saamiseks kulub kuni 1 kuu. 
Seejärel toimub projekti menetlemine, mille kestvus on ca 1 kuu.