Stardilaenu väljastavad Swedbank, SEB Pank, Nordea Pank, Tallinna Äripank, Citadele Pank, Versobank.             

KredExi käendusega stardilaen on mõeldud alustavatele ja kuni 3 aastat tegutsenud ettevõtete ning FIE-de  investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks. Stardilaenust on abi eelkõige ettevõtjal, kes alles alustab tegevust või on lühikese krediidiajalooga ning kelle tagatisvara väärtust on raske hinnata või see pole pangalaenu väljastamiseks piisav. Stardilaene on väljastatud alates 2008.a. Peamiselt kasutavad ettevõtjad stardilaenu tegevuse alustamiseks või laiendamiseks, investeeringuteks põhivarasse ja välisturgudele sisenemiseks.        

Stardilaen võimaldab maandada ettevõtlusega alustamisega seonduvaid riske, sest ettevõtja isiklik vastutus on piiratud 30-40%ga laenusummast. Ülejäänud, tagamata osale annab KredEx omapoolse käenduse.                        
KredExi käendusega stardilaenu suurus on 2000 kuni 64 000 eurot. Sellest kuni 32 000 eurot saab kasutada nii investeeringute kui ka käibekapitali finantseerimiseks, 32 000 eurot  ületavat summat saab kasutada ainult investeeringuteks. Stardilaenu taotleja saab taotleda EAS stardi- ja kasvutoetust. 

Tingimused laenusaajale

- Kuni 250 töötajaga ettevõtted ja FIE-d, mille äriregistris registreerimisest ei ole möödunud enam kui 3 aastat
- Omakapital vastab Äriseadustiku nõuetele 
- Ettevõtjal ega ettevõtte omanikel ei ole ületähtajalisi võlgnevusi krediidiasutuste ega ületähtajalisi ajatamata maksuvõlgnevusi; samuti ei ole olnud viimase aasta jooksul ühtegi üle 30-päevast ületähtajalist võlgnevust
- Maksudeklaratsioonid peavad olema esitatud.

           
Tagatised - Ettetõtte füüsilisest isikust omanike solidaarne isiklik käendus 30-40% ulatuses laenusummast (vajadusel realiseeritakse esimesena). 
- KredExi käendus 75% laenu summast.
Tagatavad laenud - Sihtotstarve: investeeringud või käibevahendite finantseerimine
- Investeerimislaenude puhul omafinantseeringu osakaal vähemalt 10% projekti maksumusest. 
- Tähtaeg kuni 60 kuud
- Laenusumma 2 000 – 64 000 eurot. 32 000 eurot ületavat summat on võimalik kasutada vaid investeeringuteks. 
- Maksepuhkus kuni 6 kuud, kuid mitte rohkem kui pool laenuperioodi pikkusest. 
- Graafik: annuiteet või fikseeritud põhiosaga.
- Refinantseerimine ei ole lubatud.
Käenduslepingu tasu - 0,5 % laenusummast lepingu sõlmimisel. Lisaks tuleb arvestada panga laenulepingu tasuga.
Laenuintress - Laenu intressi, mis sisaldab ka KredExi käenduse tasu, määrab pank. Hinnanguliselt on intress ca 7%.
Käenduslepingu muutmise tasu - 0,2 % laenujäägilt. Lisaks tuleb arvestada pangapoolsete tasudega.
 Laenutaotleja esitab - Stardilaenu taotlus KredExi/EAS vormil. 
- Äriplaan, mis vastab järgmistele küsimustele:         

         * Äriidee ja eesmärgid (mida tehakse ja mida tahetakse tegevusega saavutada) 
         * Kavandatava projekti maksumus ning ülevaade, kuidas seda rahastatakse  
         * Ärikeskkonna analüüs (kuidas keskkond toetab/takistab planeeritavat tegevust)  
         * Toote või teenuse kirjeldus 
         * Info võimalike klientide ja konkurentide ning hankijate ja koostööpartnerite kohta 
         * Müügitegevuse kirjeldus  
         * Ettevõtja omanike, juhtide ja töötajate kogemused planeeritaval tegevusalal 
         * Põhiprotsess (tootmise või teeninduse protsess)             
 - Majandustegevuse olemasolul eelmiste majandusaastate auditeeritud (kui ettevõte on kohustatud auditeerima) finantsaruanded ning aruandeaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui 2 kuud.
- Finantsprognoosid vähemalt kolme aasta kohta või laenuperioodi ulatuses.
- Olemasolevad load ja litsentsid.


Käendust ei väljastata järgnevatele tegevustele ja organisatsioonidele:
- põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus
- kinnisvara arendamise projektidele müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendamine toimub oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendi laekumised, välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt, ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest
- relva-, söe- ja tubakatööstus
- maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine
- jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite finantseerimine, sh varude soetamine
- ekspordiga seotud tegevusele, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse riigiabi
- seadusest tulenevate maksude tasumisega seotud garantiid
- ettevõtja omanike hulgas on maksuvabades piirkondades registreeritud off-shore firmasid

Allikas: KredEx