Millest koosneb teenuste omahind?

Nagu igal kaubal ja teenusel on konsultatsiooni- ja raamatupidamisteenustel omahind.
Omahind koosneb:

* palgakuludest (ca 50% teenuse käibemaksuta maksumusest),
* tööjõumaksudest (sotsiaalmaks ja töötuskindl.maks kokku on 33,8% brutopalkade summast), 
* puhkusetasust ja sellele lisanduvatest tööjõumaksudest,
* sideteenuste (telefon, internet) kuludest,
* tööruumi üüri-, elektri- ja valvekuludest,
* töötajate erialaste täiendkoolituste kuludest (ajakulu ja rahaline kulu)*,
* põhivara (sh.riistvara ja kontoritarkvara) amortisatsioonist, 
* raamatupidamistarkvara litsentsitasudest,
* IT-teenuste kuludest,
* materjalide (kontoritarbed, printerite tahmad, paber, kaustad, varukoopiate salvestamise vahendid) ostukuludest,
* muudest ettevõtte tegevuskuludest (panga- ja postisideteenused, riigilõivud jm.)

Arvestusabi OÜ poolt makstavate maksude hulgast puuduvad altkäemaks ja kättemaks :), ...teisi makse maksame igakuiselt.

* Täiendkoolituste kulu.
Väljavõte Raamatupidaja kutse-eetika koodeksist (kinnitatud ERK nõukoja otsusega 13.05.2003):
- Raamatupidaja peab kutsealast tegevust teostama kompetentselt ja hoolikalt ning tal on pidev kohustus hoida oma kutsealased teadmised ja oskused nõutaval tasemel. 
- Erialase kompetentsuse säilitamine nõuab pidevat teadlikkust raamatupidamise eriala arengust, siseriiklike ja rahvusvaheliste raamatupidamisalaste ja muude oluliste regulatsioonide ning aruandluse põhimõtete ja nõuete tundmist.