Stardilaen

Stardilaenu väljastamine lõpetati 31.12.2023.

KredExi käendusega stardilaen on mõeldud alustavatele ja kuni 3 aastat tegutsenud ettevõtete ning FIE-de  investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks. Stardilaenust on abi eelkõige ettevõtjal, kes alles alustab tegevust või on lühikese krediidiajalooga ning kelle tagatisvara väärtust on raske hinnata või see pole pangalaenu väljastamiseks piisav. Stardilaene on väljastatud alates 2008.a. Peamiselt kasutavad ettevõtjad stardilaenu tegevuse alustamiseks või laiendamiseks, investeeringuteks põhivarasse ja välisturgudele sisenemiseks.

Stardilaen võimaldab maandada ettevõtlusega alustamisega seonduvaid riske, sest ettevõtja isiklik vastutus on 25% laenusummast. Ülejäänud, tagamata osale annab käenduse KredEx.

KredExi käendusega stardilaenu suurus on  kuni 100 000 eurot, millest kuni 50 000 eurot saab kasutada käibekapitali finantseerimiseks.

Tingimused laenusaajale – Kuni 250 töötajaga ettevõtted ja FIE-d, mille äriregistris registreerimisest ei ole möödunud enam kui 3 aastat.
Omakapital vastab Äriseadustiku nõuetele
– Ettevõtjal, juhatuse liikmetel ega ettevõtte omanikel ei ole ületähtajalisi võlgnevusikrediidiasutustele ega ületähtajalisi ajatamata maksuvõlgnevusi.
Maksudeklaratsioonid peavad olema esitatud.
Tagatised – Ettetõtte füüsilisest isikust omanike solidaarne isiklik käendus 25% ulatuses laenusummast (vajadusel realiseeritakse esimesena).
– KredExi käendus 75% laenu summast.
Tagatavad laenud – Sihtotstarve: investeeringud, käibevahendite finantseerimine.
– Tähtaeg kuni 60 kuud.
– Maksepuhkus kuni 12 kuud.
– Graafik: annuiteet või fikseeritud põhiosaga.
– Olemasolevate laenude refinantseerimine ei ole lubatud.

– Kui laenu ei kasutata sihipäraselt, laieneb ettevõtte omanike rahaline vastutus 100%-ni laenusummast.

Lepingutasu – kuni 1,5 % laenusummast
Laenuintress – kuni 7% aastas + Euribor
Lepingu muutmise tasu – kuni 1,2% laenujäägilt
 Laenutaotleja esitab Stardilaenu taotlus pangale.
Äriplaan, mis sisaldab:

  •  Äriidee ja eesmärgid (mida tehakse ja mida tahetakse tegevusega saavutada)
  •  Kavandatava projekti maksumus ning ülevaade, kuidas seda rahastatakse
  •  Ärikeskkonna analüüs (kuidas keskkond toetab/takistab planeeritavat tegevust)
  •  Toote või teenuse kirjeldus
  •  Info võimalike klientide ja konkurentide ning hankijate ja koostööpartnerite kohta
  •  Müügitegevuse kirjeldus
  •  Ettevõtja omanike, juhtide ja töötajate kogemused planeeritaval tegevusalal
  •  Põhiprotsessid (tootmises või teeninduses)

– Majandustegevuse olemasolul eelmiste majandusaastate auditeeritud (kui ettevõte on kohustatud auditeerima) finantsaruanded ning aruandeaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui 2 kuud.
Finantsprognoosid vähemalt kolme aasta kohta või laenuperioodi ulatuses, sh. ülevaade olemasolevatest finantskohustustest.
– Olemasolevad load ja litsentsid, võtmeisikute CV-d.

Käendust ei väljastata järgnevatele tegevustele ja organisatsioonidele:

– põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus
– kinnisvara arendamise projektidele müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendamine toimub oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendi laekumised, välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt, ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest
– relva-, söe- ja tubakatööstus
– maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine
– jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite finantseerimine
– ekspordiga seotud tegevusele, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse riigiabi
– seadusest tulenevate maksude tasumisega seotud garantiid
– ettevõtja omanike hulgas on maksuvabades piirkondades registreeritud off-shore firmasid jt.

Lisainfo: KredEx