Tööturutoetus ettevõtluse alustamiseks

Ettevõtluse alustamise toetus on töötule ja koondamisteatega tööotsijale antav rahaline abi  kuni 6000 eurot, mille eesmärgiks on isiku motiveerimine ja toetamine ettevõtlusega alustamisel. Õigus ettevõtluse alustamise toetust saada on Töötukassas arvele võetud töötul ja koondamisteatega tööotsijal, kes on vähemalt 18-aastane ja

* on läbinud ettevõtluskoolituse (vähemalt 56 tundi) või
* omab kutse- või kõrgharidus majanduse alal või
* omab vähemalt 1-aastast ettevõtluskogemust.

Loomulik on eriala tundmine, millel on plaanis ettevõtlus käivitada.

 Toetuse saamiseks tuleb Töötukassale esitada järgmised dokumendid:
* avaldus
* äriplaan
* ettevõtluskoolituse läbimist või ettevõtluskogemust või haridust tõendavad dokumendid
* taotleja CV
* soetatavate varade hinnapakkumised.

Otsus toetuse saamise kohta tehakse kuni 30 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest. Kui otsus on positiivne, kannab Töötukassa toetuse taotleja pangakontole 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse langetamist. Toetuse ülekandmisega kaasneb töötuna arveloleku lõpetamine ning töötutoetuse maksmise lõpetamine.

Ettevõtluse alustamise toetust saanu peab:

* alustama majandustegevusega 6 kuu jooksul toetuse saamisest;
* kasutama toetust sihtotstarbeliselt vastavalt esitatud äriplaanile;
* tagastama toetuse, kui majandustegevuse alustamata jätmine või lõpetamine ei ole seotud mõjuvate põhjustega.

TÖÖTURUTEENUSTE JA -TOETUSTE SEADUS

§ 19. Ettevõtluse alustamise toetus lg (4) Ettevõtluse alustamise toetust ei anta:
1) olemasoleva ettevõtja majandustegevuse alustamiseks ega laiendamiseks;
2) olemasoleva äriühingu osanikuks ega aktsionäriks astumiseks;
3) isikule, kelle suhtes kehtib ärikeeld;
4) isikule, kellel on maksuvõlg riigi või kohaliku omavalitsuse ees;
5) isikule, kelle esitatud äriplaan on suure riskiga;
6) isikule, kellele kuulub või kellele toetuse avalduse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul kuulus osa täis- või usaldusühingust või rohkem kui 50 protsenti muust äriühingust;
7) isikule, kes on avalduse esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul saanud ettevõtluse alustamise toetust käesoleva seaduse alusel;
8) tegutsemiseks valdkonnas, mis on vastuolus avaliku huviga.

 Allikas:  Töötukassa