Teenuse osutamise üldtingimused

Arvestusabi OÜ järgib kehtivaid raamatupidaja kutsestandardeid ja raamatupidaja kutse-eetika koodeksit.

Käsundisaaja (Raamatupidamisettevõte):

3.1. osutab raamatupidamise teenused üldiselt tunnustatud raamatupidajate kutseoskuste tasemel, vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusega, Käsundiandja poolt esitatud korrektsete raamatupidamise algdokumentide ja Käsundiandjalt saadud lisainformatsiooni alusel.

3.1.1. Käsundisaaja on vabastatud kohustusest täita juhiseid, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate ettevõtlus-, maksu- ja muude seadustega.

3.2. katab raamatupidamisteenuse osutamiseks vajalikud põhivara ja käibevara ostukulud, litsentsitasud, töötasude ja tööjõumaksude kulud ning muud raamatupidamisteenusega kaasnevad tegevuskulud.

3.3. paigutab algdokumendid elektroonilisse või paberkausta(desse) ning säilitab dokumendid vähemalt jooksva majandusaasta kohta.

3.4. säilitab kirjaliku lepingu sõlminud Käsundiandja raamatupidamisregistreid elektrooniliselt vähemalt 7 aastat, lepingu lõpetamise korral vähemalt kuni lepingu lõpetamiseni.

3.5. täidab vajalikud deklaratsioonid E-maksuametis deklareerimise tähtaegadeks. Deklaratsioonide tähtajalise esitamise kohustus ei kehti, kui Käsundisaaja poolt Käsundiandjale esitatud arve(d) on tähtajaks Käsundisaajale laekumata.

3.6. saadab lõppenud kuu raamatupidamise aruanded  Käsundiandja E-mailile

3.7. peab arvestust osutatud teenuste kohta.

3.8. kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele teenuse osutamise käigus Käsundiandja äritegevuse kohta saadud informatsiooni ilma Käsundiandja nõusolekuta. Kolmandates isikuteks ei loeta isikuid, kellele esitatakse seadusandlusest tulenevad aruanded ja deklaratsioonid: Maksu- ja Tolliamet, Äriregister, Statistikaamet jt. statistilisi andmeid koguvad riigiasutused, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa.