Starditoetus

Starditoetuse määrus  alates 28.08.2020

Starditoetust on võimalik taotleda kuni 15 000 eurot.
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, omafinantseering vähemalt 20%.

Starditoetust on võimalik kasutada:
* materiaalse põhivara soetamiseks, k.a. kapitalirendi abil soetamiseks. Materiaalse põhivara üksikeseme maksumuseks peab olema vähemalt 100 eurot ja kasutusiga vähemalt 3 aastat,
* turundustegevuste läbiviimiseks turundusplaani alusel,
* rakendustarkvara, v.a. kontoritarkvara, soetamiseks ja arendamiseks,
* tegevuse elluviimiseks vajaliku personalikulu katmiseks, kuni 50% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest.

Tegevusvaldkonnad, mille projekte ei toetata:

1) Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
2) Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete töötlemine ja turustamine VTA määruse artikli 1 lõike 1 punktis c sätestatud juhtudel;
3) kalandus- ja vesiviljelus vastavalt VTA määruse artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatule;
4) põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008 jagu A) ning kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK jagu C 102);
5) vahendamine, hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008 jagu G), välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont;
6) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008 jagu L);
7) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 120);
8) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008 jagu R 920);
9) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008 jagu K);
10) juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008 jagu M 69), peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine (EMTAK 2008 jagu M 70), reklaamindus (ka on-line reklaamindus) ja turu-uuringud (EMTAK 2008 jagu M 73);
11) rentimine ja kasutusrent ning ajutise tööjõu rent (EMTAK 2008 jagu N 77 ja EMTAK 2008 jagu N 782).

Äriplaan esitatakse kõigepealt rakendusüksusele eelnõustamiseks. Seejärel toimub projekti menetlemine, mille kestvus on kuni 20 tööpäeva.

Taotlused esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskusele